# هیچ_روانی_پریشان_و_یا_آرام_نمی‌گردد،مگر_آنکه_خداون